Map
Map

2016

Scan Code
Scan Code

40”x60”

2018

Meiosis
Meiosis

56”x42”

2019

Mitosis
Mitosis

54”x42

2019

Cut Out
Cut Out

38”x46”

2019

Anthias
Anthias

44”x54”

2019

Pukapuka
Pukapuka

38”x52”

2019

Spirit Animals
Spirit Animals

36”x48”

2018

Swamp Flower
Swamp Flower

30”x40”

2016

About-Face
About-Face

36" x 24"

2015

Svetlana
Svetlana

62" x 50"

2012 (Sold)

Swamp Nymph
Swamp Nymph

 

2014 (Sold)

Twins
Twins

24" x 36"

2014

Ratskeller
Ratskeller

36" x 48"

2014

Delmonico
Delmonico

48" x 52"

2014

Nude on Beach
Nude on Beach

30" x 40"

2014

Mina Loosa
Mina Loosa

30" x 28"

2013 (Sold)

Traveling Light
Traveling Light

 

2014 (Sold)

City Man
City Man

58" x 47"

2013 (Sold)

Blue + Green
Blue + Green

35" x 62"

2013 (Sold)

Balls of Perpetuity
Balls of Perpetuity

26" x 38"

2012

Crossing the Delaware
Crossing the Delaware

46" x 74"

2013

Gold Dog
Gold Dog

22" x 32"

2013 (Sold)

Pura Vida
Pura Vida

42" x 62"

2013

And She Was
And She Was

32" x 42"

2013

The Bodyguard
The Bodyguard

30”x40”

2016

Colorgrid
Colorgrid

32" x 44"

2014

Bon Appetit
Bon Appetit

30" x 24"

2014

Science Class
Science Class

33" x 27"

2012

Lovers
Lovers

48" x 32"

2012 (Sold)